ตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ทางสถิติมีดังนี้
         1. โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
         2. โปรแกรม SAS (Statistical Analysis System)
         3. โปรแกรม MINITAB
         4. โปรแกรม STATISTICA
         5. โปรแกรม LINDO
              สำหรับโปรแกรมที่จะกล่าวถึงคือ โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป for Windows มีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย ได้รับ
ความนิยมมากในปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งสถิติชั้นสูง สามารถบันทึกคำสั่งที่เกิดจากขั้นตอนการทำงานต่างๆ เพื่อ
มาเรียกใช้ภายหลังได้ และสามารถสร้างกราฟและแผนภูมิได้อย่างสวยงาม 
ความสามารถของโปรแกรม SPSS for windows
         1. ความสามารถในการจัดการโปรแกรม
             โปรแกรมได้กำหนดให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลตัวแปรได้หลากหลาย เช่น
                   1.1 การเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล ได้แก่ การคำนวณข้อมูลเพื่อสร้างตัวแปรใหม่  การเปลี่ยนค่าข้อมูล 
                   1.2 การสร้างตัวแปรใหม่และการเพิ่มข้อมูล ได้แก่ การสร้างตัวแปร ,การเพิ่มข้อมูล 
                   1.3 การเลือกข้อมูลเฉพาะ เช่น เลือกข้อมูลเพศหญิง เลือกข้อมูลเฉพาะผู้ที่ตอบว่า"ใช่"เป็นต้น
                   1.4 การสร้างข้อมูลแบบอนุกรมเวลา 
                   1.5 การเรียงลำดับข้อมูล 
                   1.6 การให้น้ำหนักหรือความสำคัญแก่ชุดข้อมูล 
                   1.7 การสับเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแถวและคอลัมน์ 
                   1.8 การกำหนดโครงสร้างของข้อมูลใหม่ 
          2. ความสามารถในการวิเคราะหฺ์ข้อมูล
                    2.1 การสรุปลักษณะของข้อมูล ได้แก่
                               2.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม  ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
                               2.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การคำนวณหาค่าสถิติเบื้องต้น 
                    2.2 การใช้ข้อมูลตัวอย่างสรุปลักษณะของประชากร
                               2.2.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
                               2.2.2 การวิเคราะห์ความสำคัญของตัวแปรเชิงกลุ่ม 
                               2.2.3 การหาความสัมพันธ์ 
                               2.2.4 การวิเคราะห์การถดถอย 
                               2.2.5 การตรวจสอบลักษณะของประชากร
                               2.2.6 การทดสอบสถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ 
          3. ความสามารถในการนำเสนอข้อมูล
                     3.1 การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
                  3.2 การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟ ได้แก่ กราฟแท่ง ,กราฟเส้น, กราฟวงกลม และ กราฟฮิสโตแกรม
          4. ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล
                  4.1 การดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลอื่นมารวมกัน  เช่น การเพิ่มข้อมูลจากแฟ้มอื่น, การเพิ่มตัวแปรจากแฟ้มอื่น
                  4.2 การดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล เข้ามาใช้งาน เช่น D Base files, Microsoft Excel ,Text files, Microsoft Access files เป็นต้น
                  4.3 การนำผลลัพท์ที่ได้ไปใช้กับโปรแกรมอื่น เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel เป็นต้น

 

 
Visitors: 104,970