ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย

ความหมายของการวิจัย
          "วิจัย"  ตรงกับความหมายเชิงวิชาการตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน (2542:1072) ให้ความหมายไว้ว่า
"การวิจัยเป็นการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชาการ"
ประเภทของงานวิจัย
          การแบ่งประเภทของงานวิจัยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ดังนี้
               1. แบ่งตามสาขาวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่ใช้ศึกษา
                    1.1 วิจัยทางวิทยาศาสตร์
                    1.2 วิจัยทางสังคมศาสตร์ 
               2. แบ่งตามลัษณะของข้อมูล
                    2.1 วิจัยเชิงปริมาณ 
                    2.2 วิจัยเชิงคุณภาพ
               3. แบ่งตามลักษณะการศึกษา
                    3.1 วิจัยเชิงสำรวจ
                    3.2 วิจัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วศึกษาย้อนหลัง 
                    3.3 วิจัยเชิงทดลอง 

ส่วนประกอบของงานวิจัย
          การวิจัยเป็นหนึ่งวิธีการที่ใช้ในการแสวงหาคำตอบของปัญหา เหตุการณ์ หรือปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยต้องอาศัย
กระบวนการในการทำวิจัย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้
               1. กำหนดปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการศึกษา
               2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย
               3. ขอบเขตของการศึกษา
               4. ประโยชน์ของงานวิจัย
               5. เอกสารหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
               6. กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย
                    6.1 การสุ่มตัวอย่าง
                    6.2 การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
                    6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
               7. การวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 ลักษณะได้แก่
                    7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติเบื้องต้น
                    7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
               8.สรุปผลการวิจัย
               9.ข้อเสนอแนะ
โดยทั่วไปการเขียนรายงานการวิจัยมักจะมี 5 บทด้วยกันได้แก่
               1. บทนำ ประกอบไปด้วยชื่อเรื่องที่มีปัญหาที่ต้องการศึกษา ความเป็นมาหรือสาเหตุของปัญหาหรือเรื่องที่จะทำ วัตถุประสงค์
ของโครงการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตที่ต้องการศึกษา ประโยชน์ของงานวิจัย
               2. เอกสารหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
               3. กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
               4. การวิเคราะห์ข้อมูล
               5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสอนแนะ
ข้อผิดพลาดที่ควรระมัดระวังในการทำวิจัย ได้แก่
               1. การสรุปผลมีความแตกต่างจากทฤษฎีหรือสมมติฐานที่ตั้งขึ้น ซึ่งขาดการตรวจสอบทบทวนที่ดีพอ
               2. หลักฐานประกอบที่สนับสนุนและยืนยันผลสรุปไม่เพียงพอ เนื่องจากการค้นหาเอกสารอ้างอิงยังไม่มากพอ
               3. ผลการวิจัยไม่มีความตรง เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้วิจัยไม่ดี ขาดความเที่ยง
               4. ตัวอย่างที่สุ่มมาไม่เป็นตัวแทนของประชากร
               5. เหตุที่ใช้ผิดไปจากความจริง
               6. ตัวเลข ข้อความ หรือสูตร คัดลอกมาผิด
โครงการวิจัย หรือ เค้าโครงการวิจัย 
       เป็นรายงานที่ใช้สำหรับการตัดสินใจว่าจะมีการทำวิจัยหรือไม่ซึ่งจะมีหัวข้อรายงานต่างจากการทำรายงานวิจัย 5 บท
ประกอบไปด้วย
              1. ชื่อหัวข้อการศึกษา
              2. หลักการและเหตุผล 
              3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              4. นิยามศัพท์ 
              5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
              6. กรอบแนวคิดการวิจัย
              7. วิธีการดำเนินการวิจัย  (ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล)
              8. ขอบเขตของการวิจัย 
              9. สถานที่ทำการวิจัย 
            10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            11. แผนการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลาทำการวิจัย 
            12. งบประมาณ
            13. บรรณานุกรม

Visitors: 104,970