การใช้งานพื้นฐาน วิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ

“ในกระบวนการวิจัยในปัจจุบัน นั้นมีกระบวนการดำเนินการวิจัยจำนวนมาก โดยนักวิจัยได้พยายามเฟ้นหาวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสำหรับตอบโจทย์งานวิจัยของตัวเองให้มากที่สุด โดยในปัจจุบันนั้น การวิจัยใหญ่ๆ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ วิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ ในบทความครั้งนี้จะกล่าวถึงการใช้งานพื้นฐานของรูปแบบวิจัยทั้ง 2 ดังนี้

งานวิจัยเชิงปริมาณ
   เป็นงานวิจัยที่ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก โดยข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นจำนวน ความถี่ และทำการแปลค่าจากจำนวนตัวเลขเหล่านั้น มักถูกใช้ในงานตลาด ที่ต้องการค่าทางสถิติเชิงปริมาณ โดยจะมีการแทนจำนวนกลุ่มประชากรตัวอย่างด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานข้อมูลทางสถิติที่มีความเข้มข้นเพียงพอ


งานวิจัยเชิงคุณภาพ
   เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งรายละเอียดเนื้อหา ที่มีความเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายในการทำวิจัยให้มากที่สุด โดยลักษณะข้อมูลที่ได้นั้นจะมาในรูปแบบของเอกสาร การสัมภาษณ์ สิ่งของ รูปลักษณ์ ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงข้อมูลสำหรับนำไปใช้วิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้ ความน่าเชื่อถือของงานจึงขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึกจำนวนมากในการวิจัย”


ชื่อผู้ตอบ: