ความแตกต่างของแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง และไร้โครงสร้าง

การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เพื่อใช้ในการหาข้อมูลที่มีความจำเพาะ และเป็นแบบปลายเปิด โดยในกระทู้นี้

จะกล่าวถึงแบบสัมภาษณ์ 3 แบบได้แก่

1. แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง (Structured Interview)

เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการเตรียมองค์ประกอบการสัมภาษณ์ ข้อคำถาม และ

การดำเนินการ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนดเอาไว้ เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์

ตอบแต่ประเด็นที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการเท่านั้น

2. แบบสัมภาษณ์ไร้โครงสร้าง (Unstructured Interview)

เป็นการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ มีบรรยากาศที่ง่ายต่อการพูดคุย

และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์พูดเนื้อหาที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องในการ

สัมภาษณ์ ตลอดการสัมภาษณ์

3. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)

เป็นการสัมภาษณ์ที่่มีการเตรียมคำสำคัญ เนื้อหาเฉพาะมาใช้ในการสัมภาษณ์

แต่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้พูดเนื้อหาอื่น แต่มีความเกี่ยวข้องกับ

ประเด็นที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการ เพื่อไม่ให้เนื้อหาระหว่างการสัมภาษณ์

มีเนื้อเสียมากจนเกินไป


ชื่อผู้ตอบ: