งานการให้ความรู้วิจัย (Workshop)

การให้ความรู้งานวิจัย (Workshop)

     การให้ความรู้งานวิจัยเป็นหนึ่งในการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำเนินการวิจัยของบุคลากรนำเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อต่อยอดกับสินค้าหรือบริการของหน่วยงานต่อไปในอนาคต โดยการบริการการให้ความรู้งานวิจัย (Workshop) จะช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถดำเนินการในสิ่งต่าง ๆ ได้ดังนี้

การอธิบายถึงแนวคิดในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำวิจัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการวิจัยเชิงธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่หน่วยงานต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการตั้งจัดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยเพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการ

ในขั้นตอนนี้ทางบุคลากรของหน่วยงานจะสามารถที่จะนำข้อมูลที่เกิดจากการอภิปรายสิ่งทีเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการให้บริการของหน่วยงาน มาทำการระบุสาเหตหลักในการที่จะใช้ศึกษา พร้อมทั้งมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหาข้อมูลในกรณีศึกษาที่ใกล้เคียงหกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการยืนยันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

การเก็บข้อมูล

ในขั้นตอนนี้บุคลากรของทางหน่วยงานจะสามารถเข้าใจถึงหลักการและวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนำไปสู่การการตอบปัญหาหรือสาเหตที่เกิดขึ้นจากการระบุไว้เมื่อข้างต้น

การแปลผลจากข้อมูลที่เกิดขึ้น

บุคลากรจะสามารถที่จะแปลข้อมูลจากการที่ได้เก็บข้อมูลนั้นมาสู่การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ผ่านการวิเคราะห์และการแปลผลเพื่ออ่านค่าในสิ่งที่เกิดขึ้นอันอยู่ในรูปแบบของสถิติและประเด็นการสกัดข้อมูลจากการสัมภาษณ์

การนำเสนอข้อมูล

บุคลากรจะสามารถนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาได้อย่างสอดคล้องและตรงประเด็นเพื่อตอบคำถามในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การบริการในการการให้ความรู้งานวิจัย (Workshop) สามารถให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตามที่หน่วยงานสะดวกหรือให้สอดคล้องกับปริมาณของบุคลากรที่ต้องการส่งเข้าอบรมเพื่อเพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับทางองค์กรได้ทั้งผลลัพธ์จากการดำเนินงานพร้อมกับเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรของท่านให้มีความสามารถทางด้านการวิจัยที่ช่วยในการพัฒนาองค์กรของท่านต่อไปได้

  • สอนการทำวิจัย

  • การเก็บข้อมูล

  • การวิเคราะห์ผล

Keyword : สอนทำวิจัย อบรมวิจัย อบรมบุคลากร

Tag : สอนการทำวิจัยอย่างง่ายตั้งแต่ต้นจนจบ


ชื่อผู้ตอบ:


  • บริการด้านงานวิจัยตลาด บริการของเรามุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยทางการตลาด ด้วยวิธีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่หลากหลาย และพร้อมสร้างการตอบโจทย์จุดมุ่งหมายของลูกค้า โดยมีความพร้อมใน...

  • งานวิจัยโครงการ บริการของเรารองรับการดำเนินโครงการที่ต้องใช้งานวิจัยมาเกี่ยวข้องทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการขององค์กรท่านสามารถปฏิบัติไปได้ด้วยดี รวมไปถึงก...

  • งานด้านแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในการที่จะรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการวางแผนสำหรับการดำเนินการในปีถัดไป หรือเ...

  • บริการด้านการสนับสนุนงานวิจัย การนำเสนอโครงร่างวิจัยหรือโครงการวิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนหนึ่งในเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานดังกล่าวให้ความสำคัญในการพิจาณาในก...

  • ที่ปรึกษาเผยแพร่วิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิจัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะได้แสดงถึงผลการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูล องค์ความรู้ และสิ่งที่ได้รับจากก...
Visitors: 104,970