ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมายและทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน

ทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนการส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวงการวิจัย เพื่อพัฒนาการที่ก้าวหน้าสำหรับประเทศชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการทำวิจัยได้รับการขอทุน เพื่อใช้ในงานวิจัย โดยจะต้องเป็นงานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ชัดเจน สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ให้มีความก้าวหน้าที่ชัดเจน สามารถนำไปเป็นแบบในเชิงนโยบายแห่งชาติได้ เป็นงานวิจัยแบบสหวิทยาการ ผลิตผลงานดีพิมพ์ที่มีผลกระทบในระดับสูง เป็นงานวิจัยที่ได้รับความสนใจจากแหล่งทุนอื่นภายนอก

                กำหนดรับผู้สนใจในการร่วมขอรับทุนจากทางมหาวิทยาลัยมีถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยทางมหาวิทยาลัยมีขอบเขตในการสนับสนุนอยู่ที่ 3 ล้านบาทต่อปี หรือ 10 ล้านบาทต่อโครงการ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/research/researchannouncement/