งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดความร่วมมือกับทาง The Association of Southeast Asian Teachers Education Networks (AsTEN) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference: Teaching Competency Development:  Issues Innovation and Innitiatives โดยมีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่งานวิจัย และโครงสร้างศึกษาต่างๆ ที่จะส่งผลไปยังการพัฒนาระบบการศึกษานานาชาติ การพัฒนาแนวทางปฏิบัติและบริบทต่างๆ ทางการศึกษา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบาย การวางแผนการจัดการและการประเมินทางการศึกษา โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

                โดยผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้สามารถติดต่อและขอทราบละเอียดได้ทาง http://conference.edu.ku.ac.th/asten 2017”