งานที่ปรึกษาเผยแพร่วิจัย

ที่ปรึกษาเผยแพร่วิจัย

        การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิจัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะได้แสดงถึงผลการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูล องค์ความรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่งที่ได้จากการศึกษาในครั้งต่อไป สำหรับในแวดวงของวิชาการในเรื่องของการเผยแพร่งานวิจัยนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการสื่อสารองค์ความรู้ทีได้จากการศึกษาเพื่อนำมาเผยแพร่ในรูปแบบของบทความหรือวารสารต่าง ๆ อันเนื่องจาก ข้อกำหนดของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิตศึกษาที่ทำการกำหนดไว้ว่าให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องทำการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการลงในวารสารหรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการอันเป็นข้อกำหนดหนึ่งของการจบการศึกษา ในทำนองเดียวกันในสายวิชาชีพการศึกษา อาทิเช่น ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืออาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีข้อกำหนดของการกำกับมาตรฐานคุณภาพในการศึกษาที่หนึ่งในองค์ประกอบนั้นได้กล่าวถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ การเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นสามารถทำได้สองรูปแบบหลัก ๆ อันได้แก่ การเผยแพร่ผลงานผ่านวารสารทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานผ่านการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และการบริการในการเป็นที่ปรึกษาเผยแพร่วิจัยจะครอบคลุม ในประเด็นดังต่อไปนี้

 

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวข้อง

จากวารสารหรือการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติเกี่ยวข้องที่นักวิจัยหรือหน่วยงานต้องการเผยแพร่

ศึกษาเงื่อนไขการเผยแพร่

เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่วารสารหรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการได้กำหนดไว้

จัดเตรียมต้นฉบับ

เช่น รูปแบบ ขนาดตัวอักษร การจัดเรียงหน้ากระดาษ การย่อเนื้อหาของวิจัยเล่มเต็มให้เหลือจำนวนหน้าตามข้อกำหนดของวารสาร

ส่งข้อมูล กรอกข้อมูลหรืออัพโหลดข้อมูล

ลงวารสารตามข้อกำหนดที่วารสารหรือการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการผ่านระบบออนไลน์หรือออฟไลน์ตามที่ได้กำหนดไว้

ปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อเตรียมเผยแพร่ ในขั้นตอนนี้การบริการเป็นที่ปรึกษาเผยแพร่วิจัยจะทำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในแต่ละวารสารหรือการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางคณะกรรมการการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการกำหนดไว้

ติดตามจดหมายตอบรับการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่

ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะใช้เอกสารดังกล่าวไปใช้ในการประกันคุณภาพหรือใช้ในการจบการศึกษา อันเนื่องจากปัจจุบันถึงแม้ว่าจะได้การอนุมัติการตีพิมพ์แล้ว แต่การเผยแพร่ที่จะเกิดขึ้นจริงมักจะใช้เวลา 1-2 ปีขั้นต่ำ

  • การตีพิมพ์บทความ

  • การเผยแพร่งานวิจัย

  • การสืบค้นข้อมูล

Keyword : เผยแพร่การวิจัย ตีพิมพ์บทความ บทความวิจัย บทความวิชาการ

Tag : ให้คำปรึกษาการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย


ชื่อผู้ตอบ:


  • บริการด้านงานวิจัยตลาด บริการของเรามุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยทางการตลาด ด้วยวิธีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่หลากหลาย และพร้อมสร้างการตอบโจทย์จุดมุ่งหมายของลูกค้า โดยมีความพร้อมใน...

  • งานวิจัยโครงการ บริการของเรารองรับการดำเนินโครงการที่ต้องใช้งานวิจัยมาเกี่ยวข้องทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการขององค์กรท่านสามารถปฏิบัติไปได้ด้วยดี รวมไปถึงก...

  • งานด้านแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในการที่จะรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการวางแผนสำหรับการดำเนินการในปีถัดไป หรือเ...

  • บริการด้านการสนับสนุนงานวิจัย การนำเสนอโครงร่างวิจัยหรือโครงการวิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนหนึ่งในเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานดังกล่าวให้ความสำคัญในการพิจาณาในก...

  • การให้ความรู้งานวิจัย (Workshop) การให้ความรู้งานวิจัยเป็นหนึ่งในการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำเนินการวิจัยของบุ...
Visitors: 104,970