งานบริการสนับสนุนงานวิจัย

บริการด้านการสนับสนุนงานวิจัย

     การนำเสนอโครงร่างวิจัยหรือโครงการวิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนหนึ่งในเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานดังกล่าวให้ความสำคัญในการพิจาณาในการให้ทุนสนุบสนุนนั้นคือการพิจารณาถึงวิธีการในการออกแบบกระบวนการวิจัยซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนอโครงร่างวิจัยหรือโครงการวิจัยที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเข้าถึงข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การตีความจากข้อมูลที่ได้รับมาทำการสรุปผล ซึ่งในบางครั้งจะต้องมีการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในขั้นตอนนี้ทางผู้นำเสนอโครงร่างวิจัยสามารถที่จะใช้บริการด้านการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

บริการเก็บข้อมูล (Field work)

ในรูปแบบของสอบถามที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนค่อนข้างมากในรูปแบบของการสัมภาษณ์ที่ต้องมีการขออนุญาตผู้สัมภาษณ์ก่อนเสมอโดยจะต้องสร้างโครงร่างการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยที่ครอบคลุมพื้นที่การศึกษาหรือครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

บริการคีย์-บันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูล คีย์แบบสอบถาม คีย์ข้อมูลทางบัญชี พิมพ์เอกสาร ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น โดยในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการเก็บข้อมูลที่ได้มาแล้ว และการบริการบันทึกข้อมูลจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเสนอโครงร่างวิจัยหรือโครงการวิจัยประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลหรือการสกัดข้อมูลต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมนำไปใช้งาน

ตรวจสอบ-แก้ไขการคัดลอกผลงาน

ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน แก้ไขการคัดลอก รีไรท์เอกสารในบางครั้งการอ้างอิงเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ แต่มีการใช้ข้อความจากต้นฉบับมากจนเกินไปจนเข้าค่ายการมีจำนวนร้อยละการคัดลอกผลงานที่สูงกว่าร้อยละ 20 ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ดำเนินการวิจัยไม่สามารถผ่านหรือเล่มวิจัยได้อันนเองจากมีจำนวนร้อยละของข้อความที่เหมือนหรือเกิดการคัดลอกโดยไม่ได้เจตนา การแก้ไขการคัดลอกหรือรีไรท์เอกสารจึงเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เอกสารดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามเงื่อนไขของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้ให้ทุนในการสนุบสนุน

บริการถอดไฟล์เสียง

เสียงประชุม สัมมนา ถอดเทปงานวิจัย สัมภาษณ์ต่าง ๆ ถอดเทปเพื่อใช้ในศาล ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่นการบริการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ดำเนินการวิจัยได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปสรุปผลและอภิปรายข้อมูลได้ทันที ซึ่งจะส่งผลต่อการสรุปโครงการวิจัยที่รวดเร็วและประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น

บริการแปลภาษา

แปลภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น บริการแปลภาษาสำหรับงานวิจัย แปลภาษาศัพท์เฉพาะ แปลเอกสารสัญญาหรือทางกฎหมาย แปลภาษาทางการแพทย์ พยาบาล ช่างเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่ผู้วิจัยทำการดำเนินการอยู่

  • แปลภาษา

  • ถอดเทป

  • แจกแบบสอบถาม

Keyword : เก็บแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การถอดเทป แปลภาษา

Tag : บริการเก็บแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์


ชื่อผู้ตอบ:


  • บริการด้านงานวิจัยตลาด บริการของเรามุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยทางการตลาด ด้วยวิธีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่หลากหลาย และพร้อมสร้างการตอบโจทย์จุดมุ่งหมายของลูกค้า โดยมีความพร้อมใน...

  • งานวิจัยโครงการ บริการของเรารองรับการดำเนินโครงการที่ต้องใช้งานวิจัยมาเกี่ยวข้องทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการขององค์กรท่านสามารถปฏิบัติไปได้ด้วยดี รวมไปถึงก...

  • งานด้านแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในการที่จะรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการวางแผนสำหรับการดำเนินการในปีถัดไป หรือเ...

  • ที่ปรึกษาเผยแพร่วิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิจัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะได้แสดงถึงผลการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูล องค์ความรู้ และสิ่งที่ได้รับจากก...

  • การให้ความรู้งานวิจัย (Workshop) การให้ความรู้งานวิจัยเป็นหนึ่งในการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำเนินการวิจัยของบุ...
แปลภาษา
แปลภาษา
Visitors: 104,970