งานแผนธุรกิจ

งานด้านแผนธุรกิจ

     แผนธุรกิจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในการที่จะรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการวางแผนสำหรับการดำเนินการในปีถัดไป หรือเป็นการเขียนแผนที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ให้เห็นถึงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจและความสอดคล้องแต่ละกิจกรรมของการดำเนินการ แผนธุรกิจยังเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลที่จะประเมินถึงความเป็นไปได้และความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจตลอดจนสามารถใช้เป็นแบบแผนในการยื่นขอสินเชื่อในการดำเนินธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์ด้วยเช่นกัน การบริการเกี่ยวกับแผนธุรกิจที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงในหลายอุตสาหกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลในการดำเนินธุรกิจหรือการเสนอแนวคิดในประเด็นดังนี้

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมและสร้างแนวคิดธุรกิจ

ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่ต้องการจัดตั้ง ปรับปรุง หรือพัฒนาธุรกิจจะได้เข้าถึงข้อมูลแนวโน้มและความเข้มข้นของอุตสาหกรรมที่ธุรกิจกำลังดำเนินการอยู่เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมในอุตสาหกรรมก่อนการแข่งขัน

สำรวจข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ ปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิมแล้วก็ล้วนแต่จำเป็นต้องมีการสำรวจในวงกว้างและแบบเชิงลึกเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงประสบการณ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจอย่างแท้จริง

สร้างแผนการตลาด

การออกแบบโปรแกรมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างแนวโน้มของอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมการแข่งขัน และแนวคิดของธุรกิจที่มีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างยอดขายและความประทับใจของลูกค้า เช่นนั้น การออกแบบสินค้าหรือบริการในราคาที่เหมาะสม ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่สะดวกต่อลูกค้า และเพิ่มยอดขายด้วยการทำการตลาดออนไลน์จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตดได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง

สร้างแผนการจัดการ

ออกแบบกลยุทธ์ในการดำเนินการทางธุรกิจที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่สอดรับการแผนการตลาด โดยมีการวางแผนเรื่องกำลังคน การฝึกอบรม การรักษาคนที่มีความรู้ ทักษะ และทัศนคคติที่ดีในการดำเนินธุรกิจล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการขับเคลื่อนธุรกิจ

จำลองแผนการเงิน

การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากสิ่งที่ธุรกิจมีหรือได้ดำเนินการไปก่อนหน้าเพื่อให้ความถึงยอดขาย กำไรขาดทุน สภาพคล่อง และระยะเวลาในการคืนทุนของธุรกิจนั้นจะเป็นส่วนที่แสดงถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ และการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงินที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจ

  • วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

  • แผนการเงิน

  • แผนการจัดการ

Keyword : แผนธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม แผนการตลาด แผนการจัดการ แผนการเงิน

Tag : เขียนแผนธุรกิจและการออกแบบแผนธุรกิจ


ชื่อผู้ตอบ:


  • บริการด้านงานวิจัยตลาด บริการของเรามุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยทางการตลาด ด้วยวิธีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่หลากหลาย และพร้อมสร้างการตอบโจทย์จุดมุ่งหมายของลูกค้า โดยมีความพร้อมใน...

  • งานวิจัยโครงการ บริการของเรารองรับการดำเนินโครงการที่ต้องใช้งานวิจัยมาเกี่ยวข้องทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการขององค์กรท่านสามารถปฏิบัติไปได้ด้วยดี รวมไปถึงก...

  • บริการด้านการสนับสนุนงานวิจัย การนำเสนอโครงร่างวิจัยหรือโครงการวิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนหนึ่งในเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานดังกล่าวให้ความสำคัญในการพิจาณาในก...

  • ที่ปรึกษาเผยแพร่วิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิจัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะได้แสดงถึงผลการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูล องค์ความรู้ และสิ่งที่ได้รับจากก...

  • การให้ความรู้งานวิจัย (Workshop) การให้ความรู้งานวิจัยเป็นหนึ่งในการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำเนินการวิจัยของบุ...
Visitors: 104,970