งานวิจัยโครงการ

งานวิจัยโครงการ

     บริการของเรารองรับการดำเนินโครงการที่ต้องใช้งานวิจัยมาเกี่ยวข้องทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการขององค์กรท่านสามารถปฏิบัติไปได้ด้วยดี รวมไปถึงการให้คำแนะนำด้านการวิจัยที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ ทั้งด้านการสร้างสรรค์โครงการไปจนถึงการประเมินโครงการ เพื่อองค์กรได้นำผลที่ได้ ไปพัฒนา และเข้าถึงประสิทธิพลของการดำเนินโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

     การวิจัยโครงการเป็นบริการที่จะช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้ทราบข้อมูลในการประเมินและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ตอบแทน การแสดงข้อมูลถึงข้อได้เปรียบและข้อจำกัดในการบริหารงาน การจัดการด้านเวลา การจัดการด้านค่าใช้จ่าย และคุณภาพของผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการระหว่างผู้เป็นเจ้าของโครงการกับหน่วยงานผู้ดำเนินการจะดำเนินการบริหารจัดการโครงการได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามข้อตกลงที่ตั้งไว้ก่อนการดำเนินการ บริการนี้จะช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดหรือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนให้สอดคล้องกับสถาการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงทรัพยากรที่ทางหน่วยงานมีเป็นหลัก โดยการวิจัยโครงการจะครอบคลุมในประเด็น ดังต่อไปนี้

การกำหนดโครงการ

สำรวจรายละเอียดและวางแผนให้เป็นไปตามข้อกำหนด (TOR)

การวางรูปแบบและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของโครงการที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ

การออกแบบและการประเมินโครงการ

เพื่อทำการเลือกรูปแบบและประเภทของโครงการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดพร้อมกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินความสำเร็จของโครงการ

การเจรจาต่อรองและการจัดองค์กร

เพื่อเตรียมดำเนินการ โดยการจัดเตรียมเอกสารเพื่อทำการอธิบายถึงความเป็นไปได้และการใช้ทรัพยากรหรือการขยายหรือลดขอบเขตที่จะเกิดขึ้นจากข้อกำหนดว่าสามารถทำให้ขึ้นต่ำได้มากน้อยเพียงใด และทำการจัดเตรียมทรัพกรบุคคลตามแผนงานเพื่อเตรียมตัวดำเนินการในแต่ละหน้าที่

ดำเนินการปฏิบัติและติดตามความหน้าในการปฏิบัติงาน

หลังจากที่ได้ทบทวนความสอดคล้องกับข้อกำหนดและจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ใรในการบริหารโครงการแล้วนั้น ในขึ้นตอนนี้จะเป็นการปฏิบัติและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ทั้งผู้ดำเนินการและเจ้าของโครงการได้ทราบถึงความคืบหน้าและความสอดคล้องในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามข้อตกลงอย่างชัดเจน

ประเมินผลโครงการ

โดยทำการนำผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นโครงการว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด พร้อมระบุสาเหตว่าเหตใดจึงประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว พร้อมทั้งระบุแนวทางการแก้ไข

นำเสนอข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด

ให้แก่เจ้าของโครงการเพื่อนำเสนอข้อมูลโดยสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการโครงการ

โดยการบริการวิจัยโครงทั้งหมดนี้จะช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและดำเนินการการทางเอกสาร ตลอดจนการเรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบของวิชาการหรือแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ

  • ออกแบบโครงการ

  • บริหารโครงการ

  • ประเมินโครงการ

Keyword : วิจัยโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบและประเมินโครงการ

Tag : การวิจัยโครงการเพื่อประเมินศักยภาพในการดำเนินโครงการ


ชื่อผู้ตอบ:


  • บริการด้านงานวิจัยตลาด บริการของเรามุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยทางการตลาด ด้วยวิธีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่หลากหลาย และพร้อมสร้างการตอบโจทย์จุดมุ่งหมายของลูกค้า โดยมีความพร้อมใน...

  • งานด้านแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในการที่จะรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการวางแผนสำหรับการดำเนินการในปีถัดไป หรือเ...

  • บริการด้านการสนับสนุนงานวิจัย การนำเสนอโครงร่างวิจัยหรือโครงการวิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนหนึ่งในเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานดังกล่าวให้ความสำคัญในการพิจาณาในก...

  • ที่ปรึกษาเผยแพร่วิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิจัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะได้แสดงถึงผลการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูล องค์ความรู้ และสิ่งที่ได้รับจากก...

  • การให้ความรู้งานวิจัย (Workshop) การให้ความรู้งานวิจัยเป็นหนึ่งในการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำเนินการวิจัยของบุ...
Visitors: 104,971