งานวิจัยตลาด

บริการด้านงานวิจัยตลาด บริการของเรามุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยทางการตลาด ด้วยวิธีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่หลากหลาย และพร้อมสร้างการตอบโจทย์จุดมุ่งหมายของลูกค้า โดยมีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยทั้งสายวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงจากสายงานวิจัยพร้อมด้วยความรู้ความสามารถที่จะประยุกต์เข้ากับงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การบรีฟ นำเสนอแนวทาง สร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล และการนำเสนอผลลัพธ์ อย่างครบวงจร เพื่อทำให้ผู้ต้องการงานวิจัยตลาด ได้รับผลการดำเนินงานที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด

 

การทำความเข้าใจลูกค้านั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดต่อการดำเนินการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีข้อมูลทางการตลาดที่เกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ “การวิจัยตลาด” จึงเป็นหนึ่งในบริการที่จะช่วยให้บริษัทหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยบริการด้านการวิจัยตลาดจะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

วิจัยและสำรวจส่วนแบ่งทางการตลาด (Segmentation)

สืบเนื่องจากความจำเป็น ความต้องการ และอำนาจในการซื้อของผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน การระบุลักษณะของกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ธุรกิจสามารถที่จะนำเสนอสินค้าหรือบริการได้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพื่ออันส่งผลต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้น

วิจัยและสำรวจเพื่อแสวงหาโอกาสทางการตลาด (Seeking Marking Opportunity)

การสร้างสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในตลาดคงเป็นไปได้ยากสหรับยุคปัจจุบัน แต่การศึกษาข้อมูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในตลาดอยู่แล้วนั้นเพื่อเติมเต็ม ปรับปรุง พัฒนา หรือแก้ไขสิ่งที่ผู้บริโภคหรือลูกค้ายังคงไม่ได้รับจากสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นอยู่นั้นจึงเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจในการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในอุตสาหกรรมนั้น ๆ

วิจัยทดสอบตลาด สำรวจหรือการทดสอบตลาด (Market Testing)

เพื่อให้ธุรกิจมั่นใจว่าสินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอสู่ตลาดจะมีความสอดคล้องกับความจำเป็น ความต้องการ และกำลังในการซื้อของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ รสชาติ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และกิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาดทั้งหมดจะเป็นไปตามที่ผู้โภคคาดหวังไว้ เพื่อลดความเสี่ยงและดูปฏิกิริยาของผู้บริโภคก่อนการจัดจำหน่ายหรือลงตลาดจริง 

วิจัยและการประเมินคุณภาพในการให้บริการ (Service Quality Assessment)

การเข้าถึงความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่ลูกค้าได้รับและสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องต่อความคาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้ เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความประทับใจในการให้บริการในแต่ละครั้งและกลับมาใช้บริการใหม่อีกครั้งหนึ่ง

วิจัยและสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)

ศึกษาสิ่งที่กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อในแต่ละขั้นตอน จนกระทั้งการอธิบายถึงพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไม่อย่างรวดเร็ว การมีข้อมูลในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

  • วิจัยการตลาด

  • สำรวจตลาด

  • วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

Keyword : วิจัยตลาด สำรวจตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ความพึงพอใจของลูกค้า

Tag : การวิจัยและสำรวจตลาดเพื่อเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและสร้างความพึงพอใจ


ชื่อผู้ตอบ:


  • งานวิจัยโครงการ บริการของเรารองรับการดำเนินโครงการที่ต้องใช้งานวิจัยมาเกี่ยวข้องทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการขององค์กรท่านสามารถปฏิบัติไปได้ด้วยดี รวมไปถึงก...

  • งานด้านแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในการที่จะรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการวางแผนสำหรับการดำเนินการในปีถัดไป หรือเ...

  • บริการด้านการสนับสนุนงานวิจัย การนำเสนอโครงร่างวิจัยหรือโครงการวิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนหนึ่งในเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานดังกล่าวให้ความสำคัญในการพิจาณาในก...

  • ที่ปรึกษาเผยแพร่วิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิจัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะได้แสดงถึงผลการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูล องค์ความรู้ และสิ่งที่ได้รับจากก...

  • การให้ความรู้งานวิจัย (Workshop) การให้ความรู้งานวิจัยเป็นหนึ่งในการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำเนินการวิจัยของบุ...
Visitors: 104,970