ประวัติการก่อตั้งบริษัท
 • เริ่มก่อตั้ง ปี พ.ศ.2546
  เริ่มดำเนินธุรกิจทำวิจัย ด้วยการร่วมกลุ่มนักวิจัยอิสระ
 • ขยายธุรกิจ พ.ศ. 2547-2550
  ขยายภาคธุรกิจต่อเนื่องจากการวิจัย สู่การทำงานด้านการเผยแพร่บทความวิจัย งานวิจัยด้านอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อย่างงานวิจัยโครงการ งานวิจัยเชิงทดลอง และการเริ่มทำในส่วนของการสนับสนุนการวิจัย
 • สร้างระบบดำเนินงาน พ.ศ. 2551-2555
  สร้างระบบการดำเนินการวิจัยแบบครบวงจรด้วยทีมภาคสนาม (Fieldwork) ที่ทำการเก็บข้อมูล ทีมแปลภาษา เอกสาร ทีมสร้างสรรค์การนำเสนอ และงานด้านต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร
 • จดทะเบียน พ.ศ. 2556-2557
  จดทะเบียนภายใต้ชื่อ บริษัท เจเอ็มพี โนเลดจ์ จำกัด
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท พ.ศ. 2558-2560
  เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทย รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด