บริษัท ไทย รีเสิร์ช เซอร์เวย์ จำกัด
THAI RESEARCH SURVEY CO., LTD.

เรามีทีมวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงคุณภาพ (Qualitative) และวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods) พร้อมด้วยทีมลงพื้นที่ (Field work) ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ
พร้อมเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ในทุกด้านอย่างแท้จริง พวกเราทำงานกันอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่มีคุณภาพจากเรา พร้อมนำเอาไปพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ
Nature

ทีมงานภาคสนามกว่า 20 คน และทีมผู้ช่วยสนับสนุนงานภาคสนามมากกว่า 200 คน ประสบการณ์มามากกว่า 5-10 ปี และผลงานมากกว่า 10 โครงการ

Nature

ทีมงานและพนักงานจัดการเอกสารของเรา พร้อมประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ด้วยผลงานมากกว่า 10 โครงการ

Nature

ทีมงานของเราครอบคลุมทุกหัวเมืองใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อยุธยา กรุงเทพฯ กาญจนบุรี สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

Nature

สามารถทำงานได้ทั้ง เชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงผสมผสาน (Mixed Methods) พร้อมทีมลงพื้นที่จริง

 ประวัติการก่อตั้งบริษัท
 • เริ่มก่อตั้ง ปี พ.ศ.2546
  เริ่มดำเนินธุรกิจทำวิจัย ด้วยการร่วมกลุ่มนักวิจัยอิสระ
 • ขยายธุรกิจ พ.ศ. 2547-2550
  ขยายภาคธุรกิจต่อเนื่องจากการวิจัย สู่การทำงานด้านการเผยแพร่บทความวิจัย งานวิจัยด้านอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อย่างงานวิจัยโครงการ งานวิจัยเชิงทดลอง และการเริ่มทำในส่วนของการสนับสนุนการวิจัย
 • สร้างระบบดำเนินงาน พ.ศ. 2551-2555
  สร้างระบบการดำเนินการวิจัยแบบครบวงจรด้วยทีมภาคสนาม (Fieldwork) ที่ทำการเก็บข้อมูล ทีมแปลภาษา เอกสาร ทีมสร้างสรรค์การนำเสนอ และงานด้านต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร
 • จดทะเบียน พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
  จดทะเบียนภายใต้ชื่อ บริษัท ไทย รีเสิร์ช เซอร์เวย์ จำกัด
Visitors: 104,970